21. WDW
„Stare Żbiki”
Głębiej, nie byle jak, nie po łebkach,
byle liznąć, byle zbyć, ale rzetelnie,
uczciwie, dokładnie.
Nie jesteś zalogowany.
   
załóż konto
Zostań Żbikiem

Konstytucja

„Głębiej, nie byle jak, nie po łebkach,
byle liznąć, byle zbyć, ale rzetelnie,
uczciwie, dokładnie.”

21. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej
„Stare Żbiki”
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego

Rozdział 1.
Tożsamość, symbolika, wartości i cele

§ 1
21. Warszawska Drużyna Harcerska

 1. 21. Warszawska Drużyna Harcerska im. gen. Ignacego Prądzyńskiego „Stare Żbiki” - zwana dalej 21. WDH - jest koedukacyjną wędrowniczą drużyną harcerską.
 2. 21. WDH działa w Związku Harcerstwa Polskiego. Nadrzędną jednostką organizacyjną 21. WDH jest Hufiec Warszawa-Ochota.
 3. 21. WDH działa przy XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie.
 4. 21. WDH wywodzi się ze środowiska 21. Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych. 21. WDH dba o pielęgnowanie wartości i tradycji tego środowiska.

§ 2
Wartości i cele

 1. Swoje działanie 21. WDH opiera na wartościach wynikających z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego oraz Kodeksu i Dewizy Wędrowniczej.
 2. Podstawowymi wartościami 21. WDH są głównie przyjaźń, współpraca oraz zaufanie.
 3. Celami istnienia 21. WDH są:
  1. zapewnianie warunków do rozwoju członkom 21. WDH,
  2. realizacja harcerskich ideałów w życiu,
  3. budowanie i rozwijanie więzi międzyludzkich opartych o współpracę i zaufanie,
  4. wzajemne wspieranie się członków 21. WDH,
  5. pełnienie służby,
  6. kontynuacja harcerskich tradycji 21. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej,
  7. dobra zabawa.

§ 3
Symbolika

 1. Barwami 21. WDH są kolory ognia: czerwony, pomarańczowy i żółty.
 2. Tradycyjnie nieoficjalnym hymnem 21. WDH są „Pejzaże harasymowiczowskie”.
 3. Opis symboli i obrzędowości znajduje się w oddzielnym dokumencie >>Obrzędowość 21. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Stare Żbiki”<<.

Rozdział 2.
Członkostwo

§ 1
Osoby przyjęte do drużyny

 1. Przyjęcie do drużyny następuje po okresie próbnym w wyniku decyzji drużynowego na wniosek opiekuna.
 2. Wśród osób przyjętych do drużyny wyróżniamy:
  1. aktywnych członków - to osoby aktywnie uczestniczące w jej życiu, tworzące ją. W przypadku konieczności zastosowania ścisłych kryteriów aby być aktywnym członkiem należy uczestniczyć w jakimś wyjazdowym i niewyjazdowym spotkaniu drużyny w ciągu poprzedniego pół roku. Ponadto brać udział w pracach na rzecz drużyny, np. akcji zarobkowej, współorganizacji zajęć bądź pracach kwatermistrzowskich.
  2. staruchów - to osoby, które nadal czują się związane z 21. WDH, ale z racji wieku bądź innych obowiązków przestały aktywnie działać dla drużyny. W przypadku konieczności zastosowania ścisłych kryteriów: uczestniczyły w co najmniej jednej wyjazdowej (nie licząc „rajdu wigilijnego”) akcji drużyny w roku oraz w co najmniej jednym niewyjazdowym spotkaniu drużyny w ciągu ostatniego pół roku.
  3. członków muzealnych (kaszelki) - to osoby, które zostały kiedyś przyjęte do drużyny, ale nie są ani aktywnymi członków ani staruchami.
 3. W życiu drużyny uczestniczą także:
  1. nowe osoby - to ludzie, którzy jeszcze nie wstąpili do drużyny. Wykazują zainteresowanie współtworzeniem 21. WDH.
  2. ogon - to ludzie uczestniczący w życiu drużyny, którzy nie zamierzają wstąpić do niej.

§3
Prawa i obowiązki

 1. Obowiązkiem wszystkich uczestniczących w życiu drużyny jest:
  1. dbanie o dobre imię 21. WDH i harcerstwa,
  2. wykazywanie postawy prospołecznej,
  3. przestrzeganie regulaminów i zasad obowiązujących na poszczególnych imprezach, w szczególności Prawa Harcerskiego.
 2. Aktywnym członkom, staruchom oraz nowym osobom przysługuje pierwszeństwo w stosunku do członków muzealnych oraz ogona.
 3. Prawa poszczególnych grup wynikają z następnych punktów konstytucji.

Rozdział 3.
Władze

§ 1
Rada drużyny

 1. Rada Drużyny jest najwyższą władzą drużyny.
 2. W zebraniach Rady Drużyny mogą zasiadać wszyscy uczestniczący w życiu drużyny.
 3. Pełnoprawnymi członkami Rady Drużyny są:
  1. tacy aktywni członkowie i staruchy, którzy zdobyli naramiennik wędrowniczy,
  2. członkowie kadry 21. WDH,
  3. osoby włączone do Rady Drużyny (patrz art. 4), poza osobami wyłączonymi na mocy artykułu 4.
 4. Rada Drużyny może nadać lub odebrać przywilej bycia pełnoprawnym członkiem Rady.
 5. Prawo głosu posiadają tylko i wyłącznie obecni, pełnoprawni członkowie Rady Drużyny.
 6. Rada Drużyny podejmuje decyzję poprzez aklamację bądź głosowanie, jeżeli jest więcej głosów "za" niż "przeciw" (istnieje możliwość wstrzymania się od głosu).
 7. Na wniosek pełnoprawnego członka Rady Drużyny głosowanie zostaje utajnione.
 8. Posiedzenia Rady Drużyny odbywają się na początku roku harcerskiego i kalendarzowego.
 9. Posiedzenia Rady drużyny może zwołać:
  1. drużynowy lub przyboczny,
  2. przynajmniej 1/3 pełnoprawnych członków Rady Drużyny,
  3. dowolny członek Rady Drużyny w przypadku niewypełnienia minimum programowego (patrz Rozdział 4,§1).
 10. Rada Drużyny powinna być zwołana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (z podaniem miejsca, terminu i kluczowych kwestii).
 11. Postanowienia Rady Drużyny są wiążące, gdy na posiedzeniu zasiada co najmniej 50% jej pełnoprawnych członków (z wyjątkiem zasad określonych w art.12).
 12. Gdy na posiedzeniu Rady Drużyny nie zbierze się 50% pełnoprawnych jej członków, zostaje zwołane następne spotkanie Rady Drużyny na którym nie obowiązuje art. 11.
 13. Na co drugim posiedzeniu Rady Drużyny odbywa się głosowanie w kwestii udzielenia drużynowemu votum zaufania.
 14. Długoterminowe decyzje Rady Drużyny są zapisywane w oddzielnym dokumencie (lub czasopiśmie).

§ 2
Drużynowy i kadra

 1. Drużyny koordynuje działania drużyny.
 2. Drużynowy to przewodnik drużyny, powinien być obdarzony zaufaniem i posiadać autorytet wśród członków drużyny.
 3. Drużynowy powołuje przybocznych i przewodniczącego KSH.
 4. W kadrze powinny być co najmniej 3 osoby wraz z drużynowym.
 5. Kadra czuje się odpowiedzialna za pracę i atmosferę w drużynie.
 6. Kadra kieruje pracą drużyny pomiędzy obradami Rady Drużyny.
 7. W szczególności obowiązkami kadry drużyny są:
  1. koordynacja realizacji konstytucyjnych celów istnienia drużyny,
  2. stworzenie i realizacja planu pracy drużyny,
  3. dawanie dobrego przykładu,
  4. motywowanie członków drużyny do działania i wspieranie ich w samodoskonaleniu,
  5. czuwanie nad przestrzeganiem konstytucji drużyny,
  6. rozstrzyganie bieżących problemów.
 8. Drużynowy kieruje pracami kadry drużyny i posiada decydujący głos przy podejmowanych przez nią decyzjach.
 9. Do kompetencji drużynowego ponadto należy:
  1. reprezentowanie drużyny na zewnątrz,
  2. przyjmowanie do drużyny nowych członków,
  3. przyznawanie sprawności i znaków służb.
 10. Pełniący obowiązki drużynowego jest drużynowym w świetle przepisów konstytucji. Podział odpowiedzialności pomiędzy pełniącym obowiązki drużynowego i opiekunem drużyny leży w ich gestii.

§ 3
Zmiana drużynowego

 1. Zmiana drużynowego odbywa się na skutek:
  1. decyzji drużynowego,
  2. decyzji Rady Drużyny.
 2. W szczególności Rada Drużynowy rozpatruje zmianę drużynowego w wypadku łamania przez niego konstytucji, niewypełnienia minimum programowego lub nieudzielenia drużynowemu votum zaufania.
 3. Drużynowym może zostać aktywny członek drużyny, posiadający naramiennik wędrowniczy i charakteryzujący się pozytywną postawą harcerską.
 4. Zmiana drużynowego może odbyć się trybem zwykłym lub natychmiastowym. Decyzję którym trybem następuje zmiana drużynowego podejmuje Rada Drużyny.
 5. Zmiana drużynowego trybem zwykłym odbywa się następująco:
  1. nie wcześniej niż po tygodniu od pojęcia decyzji o zmianie drużynowego (tydzień ten służy konsultacjom dotyczącym powyższej decyzji) zostaje zwołana Rada Drużyny,
  2. zostają głoszone kandydatury,
  3. dopóki nie zostanie wybrany drużynowy elekt Rada Drużyny głosuje czy drużynowym elektem mają zostać poszczególni kandydaci.
  4. kolejność głosowań rozstrzyga drużynowy,
  5. Rada Drużyny podejmuje decyzje o terminie następnego posiedzenia Rady Drużyny na której odbywa się głosowanie, czy przekazujemy funkcję drużynowego drużynowemu elektowi.
 6. Zmiana drużynowego trybem natychmiastowym odbywa się następująco:
  1. nie wcześniej niż po tygodniu od pojęcia decyzji o zmianie drużynowego zostaje zwołana Rada Drużyny,
  2. zostają zgłoszone kandydatury,
  3. nowym drużynowym zostaje osoba, która uzyska największe poparcie Rady Drużyny i zostanie powołana jej decyzją na funkcję nowego drużynowego.

§ 4
Komisja Stopni Harcerskich

 1. Komisja Stopni Harcerskich - zwana dalej KSH - jest odpowiedzialna za system stopni harcerskich, próby harcerza i próby wędrownicze.
 2. Komisja Stopni Harcerskich składa się z przewodniczącego KSH, drużynowego, oraz członków wybranych przez przewodniczącego KSH.
 3. Przewodniczący KSH może w rozkazie:
  1. otwierać i zamykać próby harcerza i próby wędrownicze oraz próby na stopnie harcerskie,
  2. dopuszczać do ceremonii złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego,
  3. powoływać i odwoływać członków KSH.

§ 5
Kwatermistrz, inni funkcyjni oraz kadra wyjazdów

 1. Kwatermistrz jest osobą odpowiedzialną za gospodarkę finansowo-magazynową, w szczególności odpowiada za majątek drużyny oraz prowadzenie jej dokumentacji finansowej.
 2. Kwatermistrz jest powoływany przez drużynowego.
 3. Organizatorzy wyjazdów oraz inni funkcyjni są wybierani przez Radę Drużyny lub drużynowego.

Rozdział 4.
Sposób działania

§1
Minimum programowe, ścieżka rozwoju oraz delegowanie odpowiedzialności

 1. Minimum programowe w roku to przeprowadzenie:
  1. 3 wyjazdów drużyny,
  2. 3 niewyjazdowych akcji drużyny,
  3. 2 semestralnych Rad Drużyny,
  4. obozu letniego lub zimowiska.
 2. Ścieżką rozwoju w drużynie jest:
  1. okres próbny, zwany "próbą na chustę",
  2. próba harcerza (z lilijką) i próba wędrownicza,
  3. złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego,
  4. próba na stopień Harcerza Orlego/Harcerki Orlej,
  5. próba na stopień Harcerza Rzeczypospolitej/Harcerki Rzeczypospolitej.
 3. Działalność drużyny w dużym stopniu opiera się na delegowaniu odpowiedzialności. Niewskazane jest ingerowanie kadry drużyny w kompetencje osób, którym powierzono odpowiedzialność.

§ 2
Wyjazdy

 1. Podstawową formą pracy drużyny są wyjazdy.
 2. Za przeprowadzenie wyjazdu - rajdu bądź obozu - odpowiada komenda wyjazdu.
 3. Komenda wyjazdu powinna skonsultować plan pracy wyjazdu z drużynowym.
 4. Komendant wyjazdu lub drużynowy może postawić warunki wyjazdu lub odmówić komuś uczestnictwa w nim, w szczególności gdy ktoś odmawia włożenia wkładu w pracę drużyny.
 5. Komendant obozu lub zimowiska może wydawać rozkazy i przyznawać sprawności.
 6. W "rajdzie wigilijnym" mogą uczestniczyć członkowie drużyny oraz nowe osoby - za zgodą drużynowego.

Rozdział 5.
Majątek i finanse

§ 1
Majątek

 1. Majątek drużyny jest dobrem wspólnym jej członków.
 2. Obowiązkiem użytkowników sprzętu drużyny jest jego szanowanie.
 3. Wykorzystanie i przetrzymywanie sprzętu drużyny powinno być ustalone z kwatermistrzem bądź magazynierem drużyny.

§ 2
Dofinansowania

 1. Drużyna, w zależności od sytuacji finansowej, może na wniosek komendanta dotować akcje drużyny.
 2. Drużyna opłaca 50% kosztów zakupu munduru.
 3. Drużyna opłaca składki członkowskie ZHP za aktywnych członków drużyny.
 4. Drużyna opłaca składki instruktorskie za zainteresowanych tym aktywnych członków drużyny oraz staruchów.
 5. Drużyna, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego może dofinansowywać uczestnictwo aktywnego członka, starucha bądź nowej osoby w akcji drużyny.
 6. Decyzje dotyczące dofinansowań leżą w gestii kwatermistrza i drużynowego.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

 1. Konstytucja może zostać zmieniona tylko i wyłącznie decyzją Rady Drużyny.
 2. Konstytucja wchodzi w życie z chwilą jej uchwalenia przez Radę Drużyny.
 3. Do 1 września 2004 roku uznaje się posiadanie Krzyża Harcerskiego za równoważne posiadaniu naramiennika wędrowniczego.
 4. Wszelkie postanowienia sprzeczne z Konstytucją tracą moc z chwilą jej uchwalenia.

Warszawa, 22 lutego 2004